021-36616170

 

 

این شرکت افتخار دریافت نمایندگی شرکت انگلیسی  ESSEX  (در زمینه گاورنرهای مکانیکی ) و چینی  LIXiSE  (در زمینه ادوات کنترلی دیزل ژنراتور) را در سال 1395 اعلام می دارد .