021-36616170

 

 

 

 • تعمیرات گاورنرهای الکترونیکی
 1. GAC
 2. Cummins
 3. Barber Colman
 4. Heinzman
 5. WoodWard
 • تعمیرات گاورنرهای مکانیکی مدل های زیر از  EUROPA و WoodWard
 1. UGB
 2. PGA
 3. UG85
 4. TG13
 5. EGB
 6. PSG
 7. UG8
 8. PGA200
 9. SG
 10. PGD   
 11. PGA300
 12. EUROPA1561
 13. PGAV
 14. PGL
 15. LSG
 16. UG40L
 17. PGPL